Ogłoszenie – zamówienie na usługi społeczne – Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 – Wykaz usług
Załącznik nr 8 – Jadłospis