Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

87387847_2864794583582945_2832489472392691712_n

DRODZY RODZICE

Informuję, iż w dniu 06 maja 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Supraśla w sprawie  wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Żłobka Samorządowego w Supraślu oraz wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl. Proszę Rodziców o zapoznanie się z przedmiotowym Zarządzeniem.

Placówka nasza będzie sprawować opiekę nad ograniczoną liczbą dzieci – minimalna liczba dzieci to 10 osób. Maksymalna liczba dzieci – nie więcej niż 20% wszystkich dzieci w placówce wg stanu na dzień 01 marca 2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2 Załącznik do Zarządzenia Nr RO.0050.1.38.2020.

Do dnia dzisiejszego w Ogrodniczkach nie zostało zgłoszone żadne dziecko. Placówka nasza rozpocznie działalność opiekuńczą w terminie późniejszym – od dnia, w którym minimalna liczba dzieci zostanie osiągnięta.

Rodziców zainteresowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi proszę o dostarczenie wskazanych w Zarządzeniu dokumentów obojga rodziców tj. zaświadczenia od pracodawcy oraz podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do wydanego Zarządzenia Burmistrza Supraśla. Komplet dokumentów, w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka składamy bezpośrednio w placówce.

Od dnia uruchomienia zajęć opiekuńczych w placówce wdrożone zostaną procedury w zakresie profilaktyki epidemiologicznej, które zostaną Państwu przekazane mailowo za pośrednictwem poczty oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dziecka objętego opieką zostaną poinformowani o wyznaczonym nauczycielu sprawującym opiekę nad dzieckiem jak również o sali przedszkolnej, w której będą prowadzone zajęcia danej grupy.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Marta Kamieńska

 

Zarządzenie z załącznikami

Wytyczne GIS dla przedszkoli

wytycznegisimz