Ogłoszenia

logówki
AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

Rozkład zajęć

Skład dzieci każdej z grup dostępny jest bezpośrednio u osoby prowadzącej dane zajęcia lub u Pani Marii Górskiej.
Rozkład zajęć jest cały czas analizowany i może nieznacznie ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.

Szanowni Rodzice,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozpoczęcia projektu ,,Jestem Przedszkolakiem” informuję,
iż rozpoczęcie rekrutacji ustala się na dzień 09.01.2018 roku.

Na cele działań rekrutacyjnych zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty takiej jak deklaracja uczestnictwa, kwestionariusz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji oraz stosowne oświadczenia. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne zostaną przekazane  bezpośrednio do grup przedszkolnych, a także na bieżąco dostępne będą od momentu rozpoczęcia rekrutacji w Biurze Projektu w szkole. Prawidłowe wypełnienie i złożenie ww. dokumentów jest podstawą rozpoczęcia działań rekrutacyjnych względem danego dziecka. Termin składania wskazanych dokumentów ustala się na dzień 19.01.2018r. – włącznie. Miejsce składania – sekretariat szkoły (parter).

Przed rozpoczęciem rekrutacji tj. 09.01.2018 r. ( wtorek) o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Projekt realizowany będzie do dnia  31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Projektem objętych będzie 50 dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego
w Ogrodniczkach im. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt przewiduje realizacje zadań:

 1. Szachy dla każdego – 3 grupy po 6 osób, 50 godz./grupa – Szachy to doskonała gra dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Zajęcia uczą przestrzennego myślenia, trenują pamięć oraz kształtują zmysł kombinacyjny.
 2. Zajęcia przyrodnicze „Mali – Wielcy Przyrodnicy” – 3 grupy po 7 osób, 50 godz./grupa – Zajęcia w terenie w formie wyjazdów przyrodoznawczych. Zajęcia kształtują postawę szacunku do przyrody oraz konieczność dbania o środowisko naturalne.
 3. Mały odkrywca w świecie nauki, przyrody i wiedzy– 3 grupy po 6 osób, 50 godz./grupa – Zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zajęcia rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania.
 4. Zajęcia Bricks 4 Kidz – 3 grupy po 8 osób, 30 godz./grupa – Zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO wprowadzają dzieci w świat inżynierii i architektury.
 5. „Przedszkolak i Piłka” – 3 grupy po 12 osób, 61 godz./grupa – Zajęcia kształtują zainteresowanie ruchem i kulturą fizyczną, rozwijają umiejętność pracy w zespole, inicjatywność.
 6. Zajęcia artystyczne – 2 grupy po 10 osób, 50 godz./grupa – Zajęcia rozwijają uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzoną możliwość twórczą w toku różnych działań plastycznych oraz poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej.
 7. Kraina słów przedszkolaka – 3 grupy po 6 osób, 50 godz./grupa – Zajęcia z doskonalenia aparatu głosowego, szkolące oddech, wzmacniające tembr głosu, szukające sposobu najefektywniejszego zaprezentowania się podczas wystąpień, praca nad wybranym tekstem.
 8. Zajęcia języka rosyjskiego – 2 grupy po 7 osób, 35 godz./grupa – Nauka poprzez zabawę, różnorodne gry językowe oraz piosenki. Zajęcia rozwijają kompetencje porozumiewania się w językach obcych.

 

Projekt „Jestem Przedszkolakiem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Nr projektu RPPD.03.01.01-20-0154/16; Beneficjent: Gmina Supraśl/ Zespół Szkolno – Przedszkolny im Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach

Agnieszka Kamieńska, dyrektor ZSP w Ogrodniczkach

 ***********************************************************************************************************************************************

DYŻUR DYREKTORA SZKOŁY

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Marta Kamieńska pełni dyżur w każdy
czwartek w godz. 10:00 – 12:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

 

*************************************************************************************************************************

Projekt „Archeologiczny wehikuł czasu – II edycja”

„Fundacja Majuskuła wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach realizują projekt „Archeologiczny wehikuł czasu – II edycja”, w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty archeologiczne. Warsztaty prowadzone będą do listopada 2017 r. dla 30 uczniów podzielonych na 10-osobowe grupy. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.”

 

*************************************************************************************************************************

Od lutego 2017 r. do 31.01.2018 r. ( II semestr roku szkolnego 2016/2017 i I semestr roku szkolnego 2017/2018) realizowany jest w naszej szkole projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą

„Wyprawa po wiedzę – wsparcie uczniów szkoły podstawowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

– dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

– dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 

– zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki 

– zajęcia rozwijające z j. angielskiego 

– zajęcia rozwijające z informatyki 

– koło przyrodnicze 

– zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki 

– warsztaty z kreatywności, innowacyjności, inicjatywności, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej – obowiązkowo dla wszystkich uczestników projektu

– zajęcia socjoterapeutyczne – 5 osób, na podstawie posiadanych orzeczeń/opinii.

Od września 2017 r. realizowane będą również zajęcia – Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – dla uczestników proj. – uczniów kl. VII.

 

Uczniowie, którzy rozpoczęli udział w projekcie mają obowiązek ukończyć go, co wiąże się z kontynuacją nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2017/2018.

Ponadto w związku z dużą ilością godzin do zrealizowania w ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć także w soboty.

 *****************************************************************************************************************************************************************************

Godziny pracy szkolnego sekretariatu :

PONIEDZIAŁEK        7:30 – 15:30
WTOREK                 7:30 – 15:30
ŚRODA                  9:00 – 17:00
CZWARTEK             7:30 – 15:30
PIĄTEK                   7:30 – 15:30

*****************************************************************************************************************************************************************************

 • Obiady uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w roku szkolnym 2017/2018 dostarczać będzie firma ,,Casablanca Catering” Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok.
 • Obiady będą wydawane od 7 września 2017 r. do 20 czerwca 2018 r. z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych
 • Cena obiadu ponoszona przez ucznia:

zupa + pieczywo 0,76 zł brutto

zupa + drugie danie 2,46 zł brutto

 

DO POBRANIA: 

Karta zapisu na obiady


****************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!!!

ZA MAJ

ZA OBIADY  PŁACIMY:

ZUPA 13,68 zł (18 dni x 0,76 zł)

ZUPA + II DANIE – 44,28 zł (18 dni x 2,46 zł)

(Obiady w dniach: 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 maja 2018 r.)

Opłatę wnosimy w dniach:

23 – 30 kwietnia 2018 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!! 

wpłata obiady