Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

  • Sekretariat
  1. Cel konkursu.

Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo – gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych

2. Tematyka konkursu.

 Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych akcjach w ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

3.Organizatorzy.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Ogrodniczkach

4.Uczestnicy.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3 – 6 lat z Przedszkola Samorządowego w Ogrodniczkach. Prace oceniane są w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – 3 – 4 latki

II grupa – 5 – 6 latki

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie rysunku. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny prac przestrzennych ani zbiorowych.
Format pracy – A3. Każdy autor może samodzielnie wykonać na konkurs  1 prace plastyczną, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie:  Imię i nazwisko, wiek dziecka.

5. Etapy konkursu.

Pracę plastyczną należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2022r. do wychowawców z grupy do: Przedszkolna Samorządowego w Ogrodniczkach ul. Zagórna 7, 16-030 Ogrodniczki.  

6. Jury.

Oceny dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu. Jury dokonując oceny kieruje się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, estetyka wykonania itp.

Koordynator konkursu

Karolina Zalewska

Justyna Radziwońska