Projekt „Jestem przedszkolakiem – II edycja”

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że ruszamy z kolejną edycją projektu „Jestem przedszkolakiem – II edycja”, którego wnioskodawcą jest Gmina Supraśl, realizatorem zaś Przedszkole Samorządowe w Ogrodniczkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,  Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 60 dzieci (29 chłopców, 31 dziewczynek) kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie 3 nauczycielom (3 kobiety) dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.07.2022 r.

Planowane zajęcia:

Zapraszamy Rodziców do składania deklaracji uczestnictwa.